QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
SVEUČILIŠNA KLINIKA ZA DIJABETES, ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA
VUK VRHOVAC

 

 

dr.sc. Marijana Vučić Lovrenčić,
specijalist medicinske biokemije, znanstveni suradnik

Odjel za laboratorijsku medicinu Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac

 

 

ŽIVOTOPIS

 

 

Marijana Vučić Lovrenčić (rođ. Vučić) rođena je 17.10.1962.godine u Šibeniku, gdje je i maturirala. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1980.g., a na smjeru medicinske biokemije diplomirala je 1985.g. Pripravnički staž je obavila u Zavodu za kliničku kemiju KB Sestara milosrdnica, a potom položila stručni ispit. U lipnju 1986.g. zapošljava se u Laboratoriju za medicinsku biokemiju Kemijskog odjela Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac. Specijalizaciju iz medicinske biokemije obavlja u razdoblju od 1992.-1995.g.,  nakon čega polaže specijalistički ispit. Magistarski rad s naslovom „Uloga antioksidativnih čimbenika u etiologiji dijabetesa“ obranila je 1995.g. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, te stekla akademski stupanj magistra prirodnih znanosti iz područja kemije. Akademski naziv doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, polja farmacije stekla je 2000.g. obranom disertacije pod naslovom „Antioksidativna aktivnost mokraćne kiseline u etologiji dijabetesa“. Znanstveno se usavršavala tijekom kraćih boravaka u Velikoj Britaniji, Nuffield Dept. of Clinical Biochemistry, University of Oxford.

Marijana Vučić Lovrenčić zaposlena je u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac u Zagrebu, na poslovima voditeljice Odjela za laboratorijsku medicinu. Članica je Hrvatskog društva medicinskih biokemičara, Hrvatske komore medicinskih biokemičara, American Association of Clinical Chemistry i Sekcije za dijabetes i poremećaje metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora. Članica je Povjerenstva za provođenje vanjske kontrole kvalitete rada medicinsko-biokemijskih laboratorija HDMB i uredničkog odbora časopisa Biochemia Medica. Redovito sudjeluje u dodiplomskoj nastavi u okviru kolegija „Klinička biokemija“ i u poslijediplomskoj nastavi međunarodnog programa „Diabetology“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2004.g. Kao istraživač sudjelovala je na znanstvenim projektima „Uloga gvanidina i purina u etiologiji dijabetesa“ (projekt 3-01-147 MZRH, 1990.-1995.), „Specifični citotoksični mehanizmi u etiologiji dijabetesa“ (projekt 045-001, 1996.-2001.) i „Citotoksični mehanizmi u etiologiji dijabetesa“ (projekt 045001, 2002.-2006.). Od siječnja 2007.g. voditeljica je znanstvenog projekta „Biomolekule guanidinskog tipa u šećernoj bolesti“ (projekt 045-1191348-0139 MZOŠ). Tijekom 2008.g. bila je nacionalni koordinator u međunarodnom projektu “Microalbuminuria and Diabetes in Primary Health Care” koji se provodio pod pokroviteljstvom International Federation of Clinical Chemistry (IFCC). Kao konzultant je sudjelovala na više kliničko-farmakoloških istraživanja.

Dosad je objavila 90 radova, od čega je 15 izvornih znanstvenih radova referiranih u Current Contents.  Prema podacima ISI Web of Knowledge, njezini radovi su u razdoblju od 2006.-2010. godine citirani 137 puta. Također, autorica je i koautorica triju poglavlja u knjigama, od kojih je jedna međunarodno recenzirana. U svojstvu pozvanog predavača održala je 8 predavanja na domaćim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem.

Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=176744